top of page

Privacy policy

Dagbesteding Stukje bij Beetje hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij een heldere en transparante uitleg over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze deelnemers. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met gegevens. Dagbesteding Stukje bij Beetje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • de persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;

  • vragen om toestemming voor inzage deelnemersdossier, verwerking van persoonsgegevens in onze systemen en het verstrekken van relevante informatie aan huisarts en indien van toepassingen, aan de toezichthoudende ambtenaar, zorgkantoren en andere instellingen.

  • Dagbesteding Stuk bij Beetje heeft passende organisatorische maatregelen getroffen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • De persoonsgegevens worden ten allen tijde niet doorgeven aan andere partijen dan hierboven omschreven tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Dagbesteding Stukje bij Beetje is op hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en zal hierop wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

Dagbesteding Stukje bij Beetje geeft, zoals omschreven, nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee Stukje bij Beetje geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met de aangesloten partijen zijn er de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden er geen gegevens aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Stukje bij Beetje opvraagt. In een dergelijk geval dient Stukje bij Beetje de medewerking te verlenen en is dat dan ook verplicht dit af te geven. Tevens is het mogelijk persoonsgegevens te delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Bewaartermijn

Dagbesteding Stukje bij Beetje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Dagbesteding Stukje bij Beetje heeft meerdere maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dit zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Vragen

Indien na het doornemen van de Privacy Policy, vragen hierover zijn neem dan contact met ons op.

bottom of page